Bilgikent Okulları Bursluluk Sınavına İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

SAYFAYI
YAZDIR

Bilgikent Okulları Bursluluk Sınavına İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi No:100 Turgutlu/MANİSA Adresinde yerleşik BİLGİKENT OKULLARI (veri sorumlusu) olarak başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde Bilgikent Okulları Bursluluk Sınavı başvuruları kapsamında bizimle paylaşılan çocuklara ve velilere ait kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırlamış bulunmaktayız.
 

1.İşlediğimiz Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

Veri sorumlusu olarak çocuklara ve velilere ait isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, cep telefonu numarası, il- ilçe bilgilerini,

 • İletişim faaliyetlerini yürütmek,
 • Düzenlenecek olan sınav öncesi ve sonrası aşamalar hakkında bilgilendirme yapmak,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

amaçları ile işlemekteyiz.

2.Veli veya Yasal Temsilciden Alınacak Açık Rıza

Veri sorumlusu olarak sunduğumuz hizmet ve yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta olan çocuğa ait kişisel verilerin işlenebilmesi için çocuğun velisinin veya yasal temsilcisinin açık rızasını işbu aydınlatma metninin sonunda yer alan “Açık Rıza Onay Formu” ile almaktayız.

3.Çocuklara Ait Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Aktarılması

Yukarıdaki amaçlar kapsamında toplamış olduğumuz çocuğa ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla veli veya yasal temsilcinin açık rızası olmadan gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır.

4.Çocuklara Ait Kişisel Verilerin Saklanması

Yukarıdaki amaçlar kapsamında toplamış olduğumuz çocuğa ait kişisel veriler, işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca ve en fazla yasal mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanır. Kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması ve mevzuata göre silinmesinde bir sakınca bulunmaması durumunda silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

5.İlgili Kişinin Hakları ve Kullanılması

Kişisel veri sahibi çocuğun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.madde kapsamında sahip olduğu haklar ancak veli veya yasal temsilcisi aracılığıyla kullanılabilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.madde kapsamında;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3.kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Başvuruda bulunmak isteyen veli veya yasal temsilci başvurusuyla beraber veli veya yasal temsilci olduğuna ilişkin ilgili belgeleri de ekleyerek (nüfus cüzdanı örneği vb.) Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi No:100 Turgutlu/MANİSA adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak başvuruda bulunulabilir.

Kişisel verilerine ilişkin talepleriniz bize ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede, en geç 30gün içinde cevaplanır.

Bilgikent Okulları’nda eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

BİZ SİZİ ARAYALIM

BİZ SİZİ ARAYALIM

Lütfen formu doldurun. Yetkili personelimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.